Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở: Phòng 2008, Tầng 20, Số 57, Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3514 7999
Fax: +84 4 3514 7992
Email:
hanoi@nsca.vn
Website:
www.nsca.vn

Văn phòng HCM: Phòng E41, Tầng 4, Số 40, Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 8 3930 6940
Fax: +84 8 3933 0923
Email:
hcm@nsca.vn
Website:
www.nsca.vn